Ružinovská poliklinika a.s. - GDPR - ochrana osobných údajov


RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA, a. s. , Ružinovská 10, 820 07 Bratislava 2, IČO 35 914 793 (ďalej len „Poliklinika“) ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého hlavnou činnosťou je spracúvanie citlivých osobných údajov zaviedla opatrenia na zaistenie legálnosti, dôvernosti, spravodlivosti a transparentnosti spracúvania osobných údajov tak, aby od 25. 5. 2018 dosiahla čo najlepší súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Spravodlivé a transparentné spracúvanie osobných údajov je podmienené informovanosťou dotknutej osoby o existencii každej spracovateľskej činnosti, ktoré prevádzkovateľ vykonáva, ako aj o účeloch tejto činnosti. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby poskytuje Poliklinika dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledovné účely:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Pracovno-právne vzťahy
Riešenie protispoločenskej činnosti
Monitorovanie kamerami verejne prístupného priestoru
Lekáreň


Informácie v súlade s čl. 13 GDPR o každom účele spracúvania osobných údajov sú prístupné po kliknutí myšou na príslušný účel spracúvania osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Základnou premisou zavedenia GDPR je umožniť dotknutým osobám väčšiu kontrolu nad osobnými údajmi, ktorá spočíva v aplikácii práv dotknutej osoby. Práva ustanovenú GDPR sú právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov, Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.


www.ruzinovskapoliklinika.sk